RGIS Privacybeleid

RGIS respecteert uw privacy en zet zich in voor de bescherming ervan. Ons Privacybeleid legt uit hoe wij de persoonlijke informatie die wij over u verzamelen, gebruiken.

Onderwerpen:

 • Algemene Informative
 • Welke persoonlijke informatie verzamelen wij?
 • Hoe gebruiken we uw persoonlijke informatie?
 • Uw controles en keuzes
 • Met wie delen wij uw persoonlijke informatie?
 • Hoe beschermen wij uw persoonlijke informatie?
 • Hoe lang bewaren wij uw persoonlijke informatie?
 • Vereisten om de privacy van kinderen te beschermen
 • Wijzigingen in ons privacybeleid
 • Hoe kunt u contact met ons opnemen

Algemene Informative

Gegevenscontroleur

De verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens van http://www.rgisinv.nl/ en http://www.rgisinv.nl/vacatures  (in dit beleid aangeduid als “onze websites”) is RGIS B.V. Weverstede 27, 3431 JS Nieuwegein, Nederland (in dit beleid aangeduid als “RGIS” of “wij” of “ons”).

RGIS maakt deel uit van de RGIS-groep, waaronder RGIS International Holdings LLC, ons moederbedrijf in de Verenigde Staten.

Welke persoonlijke informatie verzamelen wij?

Wij verzamelen persoonlijke informatie die u met ons deelt wanneer u zich registreert, contact met ons opneemt of met ons communiceert via onze website, e-mail, telefoon of anderszins.

Informatie over werkgelegenheid

Wanneer u solliciteert naar een baan, vragen wij sollicitanten zich te registreren en ons basiscontactgegevens te verstrekken, zoals:

 

 • Naam;
 • Geslacht;
 • Contactinformatie, inclusief e-mail adres;
 • Informatie die relevant is voor de aanwervingsprocessen.

We kunnen ook om aanvullende informatie vragen om ons te helpen met ons rekruteringsproces en in het geval dat je een baan wordt aangeboden.

U kunt besluiten om bepaalde informatie niet te verstrekken, of vragen dat informatie die u eerder hebt gedeeld, wordt verwijderd. Als je dat wel doet, kun je mogelijk niet ten volle profiteren van een carrière bij RGIS en kun je niet solliciteren.

Klant informatie

Wanneer u informatie over onze producten en diensten aanvraagt, kunt u ons uw gegevens verstrekken:

 • Naam;
 • Geslacht;
 • Contactinformatie, inclusief e-mail adres;
 • Informatie die relevant is voor klantenenquêtes en/of aanbiedingen.

Cookies

Wanneer u onze websites gebruikt, kunnen wij ook gebruik maken van informatie die door cookies wordt verzameld.

Sommige cookies die we bij RGIS gebruiken, verzamelen persoonlijke informatie over u. Alle persoonlijke informatie die wordt verzameld, wordt gebruikt in overeenstemming met dit Privacybeleid.

Door onze websites te blijven gebruiken, accepteert u dat er cookies op uw apparaat kunnen worden geplaatst.

Voor meer informatie, onder meer over de soorten cookies die we gebruiken en hoe we cookies op onze websites beheren, verwijzen we u naar ons cookiebeleid.

Hoe gebruiken wij uw persoonlijke informatie?

Wij gebruiken de persoonlijke informatie die u met ons deelt op de volgende manieren:

 • u informatie toe te sturen waarvan zij denkt dat deze voor u interessant kan zijn als u aangeeft dat u marketingmateriaal of soortgelijke berichten wilt ontvangen of;
 • voor de werving en selectie.

Uw controles en keuzes

Wij geven u de controle over de persoonlijke informatie die wij over u verzamelen, om er zeker van te zijn dat deze correct is en uw voorkeuren weergeeft.

Als een van de informatie die u aan RGIS hebt verstrekt, verandert, kunt u de informatie bijwerken, wijzigen of verwijderen door in te loggen op uw account, of ons vragen een verzoek in te dienen bij privacy@rgis.com.

U hebt het recht op toegang tot en het bijwerken en wijzigen van de persoonlijke informatie die wij over u bewaren. U kunt ons ook vragen om persoonlijke informatie over u te verwijderen of het gebruik ervan te beperken.

Als u toegang wilt krijgen tot uw persoonlijke informatie, deze wilt bijwerken of wijzigen, of als u wilt dat wij persoonlijke informatie over u verwijderen of het gebruik ervan beperken, kunt u een e-mail sturen naar privacy@rgis.com.

Wij zullen u geen kosten in rekening brengen voor het inzien, bijwerken, wijzigen of verwijderen van uw persoonlijke gegevens, behalve als uw verzoeken duidelijk ongegrond of overdreven zijn, in het bijzonder vanwege hun repetitieve karakter. In dit geval kunnen wij u ofwel een redelijke vergoeding aanrekenen, rekening houdend met de administratieve kosten van het verstrekken van de informatie of de communicatie, ofwel de gevraagde actie ondernemen, ofwel weigeren om aan het verzoek gevolg te geven.

Met wie delen wij uw persoonlijke informatie?

In een voortdurende inspanning om onze gebruikers en klanten beter te begrijpen, kunnen wij uw persoonlijke informatie in geaggregeerde en geanonimiseerde vorm analyseren om onze websites te exploiteren, onderhouden, beheren en verbeteren. Deze geaggregeerde informatie identificeert u niet persoonlijk.  We kunnen deze geaggregeerde gegevens delen met onze filialen, agenten, adverteerders en zakelijke partners. We kunnen ook geaggregeerde gebruikersstatistieken openbaar maken om onze producten, diensten en onze websites te beschrijven aan huidige en toekomstige zakenpartners en aan andere derde partijen voor andere wettelijke doeleinden.

We kunnen andere bedrijven en personen in dienst nemen om namens ons functies uit te voeren.  Voorbeelden hiervan zijn het leveren van netwerkdiensten, ondersteuning op het gebied van informatietechnologie en klantenservice.  Deze andere bedrijven hebben alleen toegang tot de informatie voor zover dat nodig is om hun taken uit te voeren en voor zover de wet dat toestaat.

Wij kunnen uw informatie geheel of gedeeltelijk delen met een van onze moedermaatschappijen, dochterondernemingen, joint ventures of andere bedrijven die onder gezamenlijke controle met ons staan.

Tijdens de ontwikkeling van onze activiteiten kunnen we bedrijven of activa verkopen of kopen.  In het geval van een bedrijfsverkoop, fusie, reorganisatie, verkoop van activa, ontbinding of een soortgelijke gebeurtenis, kan de Informatie deel uitmaken van de overgedragen activa. U wordt via e-mail en/of een prominente mededeling op onze websites op de hoogte gesteld van elke verandering in eigendom of gebruik van uw persoonlijke informatie, evenals van de keuzes die u hebt met betrekking tot uw persoonlijke informatie.

Voor zover wettelijk is toegestaan, kunnen wij ook informatie openbaar maken wanneer dit wordt vereist door de wet, een gerechtelijk bevel of een andere overheids- of wetshandhavingsautoriteit of regelgevende instantie, of wanneer wij van mening zijn dat het openbaar maken van dergelijke informatie noodzakelijk of wenselijk is, bijvoorbeeld om de rechten, eigendommen of uw veiligheid, de veiligheid van RGIS of anderen te beschermen of fraude te onderzoeken.

Aan elke andere derde partij met uw voorafgaande toestemming om dit te doen.

Hoe beschermen wij uw persoonlijke informatie?

Wij nemen passende redelijke maatregelen om de persoonlijke informatie te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

U moet echter begrijpen dat geen enkel beveiligingssysteem ondoordringbaar is en dat het internet geen veilig systeem is.  Wij kunnen de veiligheid van onze databases of de databases van derden waarmee wij dergelijke informatie kunnen delen niet garanderen, noch kunnen wij garanderen dat de door u verstrekte informatie niet zal worden onderschept tijdens de overdracht via het internet.

In het bijzonder is het mogelijk dat e-mails die naar ons worden verzonden niet veilig zijn, en u dient extra voorzichtig te zijn met de informatie die u in dergelijke e-mails verstuurt.  Als u vragen heeft over de veiligheid op onze website, kunt u contact met ons opnemen via privacy@rgis.com.

In geval van overdracht van persoonsgegevens in een land buiten de EER, worden de beschermings- en veiligheidsmaatregelen van de persoonsgegevens als volgt uitgevoerd.

 

Privacy Shield EU/US-certificering

RGIS draagt er in het bijzonder zorg voor dat de regels en voorschriften op het gebied van gegevensbescherming in heel België en in Europa worden nageleefd.

Gezien het internationale karakter van onze activiteiten kunnen sommige gegevens buiten België worden verwerkt. U kunt er echter zeker van zijn dat alle persoonlijke gegevens die u aan ons moederbedrijf in de Verenigde Staten ontvangt, onderworpen zijn aan de regels en voorschriften van het Privacy Shield of EU-US zoals goedgekeurd door de afdeling handel in de Verenigde Staten en de Europese Commissie.

Met betrekking tot persoonlijke gegevens die zijn ontvangen of overgedragen op grond van het Privacy Shield Framework, is RGIS onderworpen aan de regelgevende bevoegdheden van de U.S. Federal Trade Commission. In bepaalde situaties kan RGIS verplicht worden persoonsgegevens openbaar te maken in antwoord op rechtmatige verzoeken van overheidsinstanties, onder meer om te voldoen aan nationale veiligheids- of wetshandhavingseisen.

Voor meer informatie over het Privacy Shield Framework, bezoek de Privacy Shield List van het Amerikaanse ministerie van Handel https://www.privacyshield.gov/list.

Standaardcontractbepalingen

Wanneer een overdracht van uw persoonlijke informatie buiten de EER plaatsvindt, is deze gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie om contractueel te bepalen dat uw persoonlijke informatie onderworpen is aan een niveau van gegevensbescherming dat van toepassing is binnen de EER.

Hoe lang bewaren wij uw persoonlijke informatie?

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens zo lang als nodig is om ze te kunnen gebruiken om de redenen die in dit Privacybeleid worden genoemd, en zo lang als wij wettelijk verplicht zijn om ze te bewaren.

Vereisten ter bescherming van de privacy van kinderen

Het is niet de bedoeling dat onze websites of diensten worden gebruikt door personen onder de leeftijd van 13 jaar. Als u een ouder of voogd bent en denkt dat wij informatie over een kind hebben verzameld, neem dan contact op via privacy@rgis.com.

Wijzigingen in ons privacybeleid

Wij zullen dit Privacybeleid indien nodig herzien en bijwerken en zullen de datum noteren waarop het hieronder voor het laatst is bijgewerkt.

Als we ons Privacybeleid wijzigen, zullen we de details van de wijzigingen op onze websites plaatsen. Als we uw e-mailadres hebben, kunnen we u ook e-mailen met informatie over deze wijzigingen. Indien nodig zullen wij u ook vragen om te bevestigen dat u tevreden bent met deze wijzigingen.

Wij staan achter de toezeggingen die wij hebben gedaan. We zullen ons beleid en onze praktijken nooit zodanig wijzigen dat we minder bescherming bieden voor persoonlijke informatie die we al over u hebben zonder uw toestemming.

Dit privacybeleid is voor het laatst herzien en bijgewerkt in februari 2019.

Hoe kunt u contact met ons opnemen

Als u vragen, opmerkingen of zorgen heeft, of een klacht wilt indienen over hoe wij de persoonlijke informatie die wij over u hebben, gebruiken, kunt u een e-mail sturen naar privacy@rgis.com.

Als u, na een gesprek met ons, niet tevreden bent met ons antwoord, kunt u contact opnemen met de relevante toezichthouder of autoriteit in uw land die verantwoordelijk is voor de behandeling van klachten over het gebruik van persoonlijke informatie.